TITULARS

Buscar este blog

BUSCADOR

IDEARI/ IDEARIO

¿Que mos mou a RENOVACIO POLITICA?

1.- Mos mou la comunitat, nostre Regne. Y el nostre poble Massamagrell
Mos mou una comunitat plural i diversa, unida, singular, unica. Una comunitat que defenga la seua historia, les seues tradicions, la seua essencia. Una comunitat unida, referent de progres per a Espanya i Europa, motor d’una rica economia basada en el treball, l’esforç, l’innovacio tecnologica, en nostra agricultura tradicional.
Volem un poble que tinga els servicis i instalacions d´una gran ciutat sense perdre el seu caracter com a poble .
2.- Mos mou el treball.
El treball es nostra prioritat. Valencia ha de consolidar el treball existent i que siga mes facil crear treball estable. Donarém soport als nous models d’empresa i empresaris uns de nostres principals objectius. Fomentar el sector turistic, com referent Europeu, generat de posats de treball, junt a l’industrial i agrari, motors de nostra economia tradicional.
3.- Mos mou creixer en economia.
Estimularém l’aforro productiu en ajudes fiscals, rebaixarém l’impost de societats i mantindrem les deduccions per vivenda, ajudarém als jovens en l’adquisicio de la seua nova vivenda. Recolzarém als nous mamprenedors assessorant-los en les seues necessitats, a l’autoempleo i a la creacio de riquea en pos de nostre poble.
4.- Mos mou l’educacio.
Ho enfrontarém com una inversio, no com un gast. L’educacio es una inversio de progres i desenroll, el millor motor economic, en educacio no se gasta s’invertix. Si volem estar entre els millors d’Europa, nostre sistema educatiu deura assentar-se sobre els principis de l’igualtat, buscant les raïls de nostre poble, ric en diversitat cultural, en arraigament com la seua principal font, el poble valencià, les seues tradicions i la seua cultura.
5.- Mos mou la cultura.
La cultura del poble valencià es nostre millor i mes divers mig d’autoconeiximent, nostra rica cultura, forjada en segles d’esplendor, ha de ser el referent a seguir en nostre dia a dia, promovent el seu us i preservacio, fomentant l’us diari de nostre idioma el valencià com principal mig d’unio entre tots.
6.- Mos mou la salut.
Promoure una sanitat centrada en el ciutada, que mos seguixca colocant en la capçalera d’Espanya. Plural, universal i gratuïta en tot aquell que ho necessite, en tot aquell que per diversos motius no puga costejar-se esta necessitat. Justa en el tracte i humanisada en la seua relacio en el pacient.
7.- Mos mous tu.
Des de RENOVACIO anem per les persones i treballem per a donar solucio a totes les situacions de vulnerabilitat social, mos mou la justicia social igual per a tots, mos mou l’injusticia d’aquells que defrauden al poble, que menyspreu nostres senyes d’identitat, que mos usen en la seua propi benefici, per que els teus problemes son nostres problemes.
8.- Mos mou lo natural.
Promoure el respecte al mig ambient, treballarém per una comunitat sostenible i ecologica. Seguirém impulsant el sector agroalimentari, recolzant el seu manteniment, la seua modernisacio i el relleu generacional, el seu desenroll empresarial, les seues comunitats de peixcadors, regants, agricultors i ganaders. Promoure l’utilisacio de renovellables ajudant a la seua implantacio i modernisacio. Promoure l’utilisacio d’energies renovellables aixina com les poc contaminants en el mig natural, creacio de parcs solars, parcs eolics, plantes de biocombustibles, etc…
9. Mos mou l’agilisacio administrativa i la reduccio de de termens.
Volem una administracio eficient, austera, transparent, moderna i innovadora, propenca al ciutada, justa i responsable, a on no siga necessari perdre’s entre finestretes. Promoure la finestreta unica, les gestions telefoniques, electroniques, fent mes eficaç qualsevol gestio que el ciutada necessite.
10.- Mos mou la familia.

Mos mou el soport a les families en situacions adverses, en falta de carencies educatives, en necessitats concretes, recolzem a les families numeroses a poder aplegar al final de mes, sense passar necessitats, farem l’esforç en les carencies d’aquelles families necessitades de soports economics, laborals i sanitaries.

¿Que volem fer en RENOVACIO?
1.- La principal preocupacio del partit en estos moments es lluitar contra la crisis economica i millorar el treball.
2.- El soport als faeners, als empresaris, als mamprenedors son objectius fonamentals per al partit. L’innovacio permanent, la formacio continua dels faeners i millorar la productivitat son eixos estrategics de les politiques actives en materia laboral.
3.- Volem que l’esforç i el treball portat a terme pel poble valencià, siga la Comunitat que abans i millor responga a la delicada situacio economica actual. La Comunitat deu impulsar iniciatives economiques i socials, el Pla Valencia 2020, el Pla Valencia Moderna, el Pla energetic o les mides d’aforro com el Pla Renova.
4.- Practiquem la politica social mes avançada d’Espanya. Hem de treballar per a aplegar a ser la Comunitat en mes drets i beneficis socials garantisats per llei tinguen nostres ciutats.
5.- Volem una renda basica de vida, acort al cost real de la vida, complementar les pensions de viudetat fins el SMI. Ser una referencia impulsant l’aplicacio de la llei de dependencia.
6.- Mos preocupen les persones i la seua situacio, estem en politica per a donar solucions als problemes i a les demandes dels ciutadans. Volem per al poble, una sanitat puntera, apostar per l’investigacio, per la reduccio de les llistas d’espera i per millorar la formacio dels professionals sanitaris.
7.- Apostem per que l’acces a una vivenda diguen siga una realitat, impulsant una llei de vivenda, en la qual els jovens tinguen l’oportunitat d’accedir a la seua primera vivenda, fomentar l’alquiler. Una aposta verdadera per l’acces de tots els ciutadans a la vivenda

¿Qué nos mueve a Renovacio PolItica?

1.- Nos mueve la comunidad, nuestro Reino. Y por supuesto Massamagrell nuestro pueblo.
Nos mueve una comunidad plural y diversa, unida, singular, única. Una comunidad que defienda su historia, sus tradiciones, su esencia. Una comunidad unida, referente de progreso para España y Europa, motor de una rica economía basada en el trabajo, el esfuerzo, la innovación tecnológica, en nuestra agricultura tradicional.
2.- Nos mueve el trabajo.
El trabajo es nuestra prioridad. Valencia ha de consolidar el trabajo existente y que sea más fácil crear trabajo estable. Daremos apoyo a los nuevos modelos de empresa y empresarios unos de nuestros principales objetivos. Fomentar el sector turístico, como referente Europeo, generado de puestos de trabajo, junto al industrial y agrario, motores de nuestra economía tradicional.
​3.- Nos mueve crecer en economía.
Estimularemos el ahorro productivo en ayudas fiscales, rebajaremos el impuesto de sociedades y mantendremos las deducciones por vivienda, ayudaremos a los jóvenes en la adquisición de su nueva vivienda. Apoyaremos a los nuevos emprendedores asesorándolos en sus necesidades, al autoempleo y a la creación de riqueza en pos de nuestro pueblo.
4.- Nos mueve la educación.
Lo enfrentaremos como una inversión, no como un gasto. La educación es una inversión de progreso y desarrollo, el mejor motor económico, en educación no se gasta se invierte. Si queremos estar entre los mejores de Europa, nuestro sistema educativo deberá asentarse sobre los principios de la igualdad, buscando las raices de nuestro pueblo, rico en diversidad cultural, en arraigamiento como su principal fuente, el pueblo valencianoa, sus tradiciones y su cultura.
​5.- Nos mueve la cultura.
La cultura del pueblo valenciano es nuestro mejor y más diverso medio de autoconocimiento, nuestra rica cultura, forjada en siglos de esplendor, ha de ser el referente a seguir en nuestro dia a dia, promoviendo su uso y preservación, fomentando el uso diario de nuestro idioma el valenciano como principal medio de unión entre todos.
​6.- Nos mueve la salud.
Promover una sanidad centrada en el ciudadano, que nos siga colocando en la cabecera de España. Plural, universal y gratuita en todo aquel que lo necesite, en todo aquel que por diversos motivos no pueda costearse esta necesidad. Justa en el tracto y humanizada en su relación con el paciente.
7.- Nos mueves tú.
Desde RENOVACIO vamos por las personas y trabajamos para dar solución a todas las situaciones de vulnerabilidad social, nos mueve la justicia social igual para todos, nos mueve la injusticia de aquellos que defraudan al pueblo, que menosprecia nuestras señas de identidad, que nos usan en su propio beneficio, por que tus problemas son nuestros problemas.
​8.- Nos mueve lo natural.
Promover el respeto al medio ambiente, trabajaremos por una comunidad sostenible y ecológica. Seguiremos impulsando el sector agroalimentario, apoyando su mantenimiento, su modernización y el relevo generacional, su desarrollo empresarial, sus comunidades de pescadores, regantes, agricultores y ganaderos. Promover la utilización de renovables ayudando a su implantación y modernización. Promover la utilización de energías renovables así como las poco contaminantes en el medio natural, creación de parques solares, parques eólicos, plantes de biocombustibles, etc…
​9. Nos mueve la agilización administrativa y la reducción de de términos.
Queremos una administración eficiente, austera, transparente, moderna e innovadora, cercana al ciudadano, justa y responsable, dodne no sea necesario perderse entre ventanillas. Promover la ventanilla única, las gestiones telefónicas, electrónicas, haciendo más eficaz cualquier gestión que el ciudadano necesite.
10.- Nos mueve la familia.
Nos mueve el apoyo a las familias en situaciones adversas, en falta de carencias educativas, en necesidades concretas, apoyamos a las familias numerosas a poder llegar al final de mes, sin pasar necesidades, haremos el esfuerzo en las carencias de aquellas familias necesitadas de apoyos económicos, laborales y sanitarias.

¿Qué queremos hacer en Renovacio?

1.- La principal preocupación del partido en estos momentos es luchar contra la crisis económica y mejorar el trabajo.
2.- El apoyo a los trabajadores, a los empresarios, a los emprendedores son objetivos fundamentales para el partido. La innovación permanente, la formación continua de los trabajadores y mejorar la productividad son ejes estratégicos de las políticas activas en materia laboral.
​3.- Queremos que el esfuerzo y el trabajo llevado a término por el pueblo valenciano, sea la Comunidad que antes y mejor responda a la delicada situación económica actual. La Comunidad debe impulsar iniciativas económicas y sociales, el Plan Valencia 2020, el Plan Valencia Moderna, el Plan Energético o las medidas de ahorro como el Plan Renova.
​4.- Practicamos la política social más avanzada de España. Hemos de trabajar para llegar a ser la Comunidad con más derechos y beneficios sociales garantizados por ley tengan nuestras ciudades.
​5.- Queremos una renta básica de vida, acuerdo al coste real de la vida, complementar las pensiones de viuedad hasta el SMI. Ser una referencia impulsando la aplicación de la ley de dependencia.
​6.- Nos preocupan las personas y su situación, estamos en política para dar soluciones a los problemas y a las demandas de los ciudadanos. Queremos para el pueblo, una sanidad puntera, apostar por la investigación, por la reducción de las listas de espera y por mejorar la formación de los profesionales sanitarios.
​7.- Apostamos por que el acceso a una vivienda digan sea una realidad, impulsando una ley de vivienda, en la cual los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a su primera vivienda, fomentar el alquiler. Una apuesta verdadera por el acceso de todos los ciudadanos a la vivienda.